Ultimate TV sehpası, tv Sehpası, tv mobilyası, tv konsolu, TV Ayağı, Fuar Sehpası, TV Duvar askısı, TV tavan askısı aparatı,teşhir tipi açılı tv montaj aparatları sehpaları Sehpaları konsolları mobilyaları fiyatları, fiyatı

Yıllardır güvenle Alış-Veriş yaptığınız sitemiz ürün çeşitlerini artırmaya devam ediyor. www.Ultimate.com.tr, www.ultimate.com Ultimate Video Konferans TV Standları  TV Mobilyası Ultimate TV Stands

             Ana Sayfa          ► Fiyat ve Stok Bilgisi          ► Satın Alma          ► Ödeme Bildirme          ► Bayilik           Hakkımızda       ► İletişim

Mesafeli Satış Yönetmeliği

     

     MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


      Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Sayı: 25137


     
Amaç

 
    
 Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.


    
Kapsam
 

     Madde 2 - Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan,

                        malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.
 

    Dayanak


     Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen

                        9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

    Tanımlar


   
Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;


      a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
      b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
      c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü

           ve benzeri gayri maddi malları,
      d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
      e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
      f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
      g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
      h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
      ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan

          ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri,
      j) (Ek: 9/10/2007-26668 RG) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre

          incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren her türlü aracı,
          ifade eder.


   
Ön Bilgiler
 

    Madde 5 - (Değişik birinci cümle: 9/10/2007-26668 RG) Tüketici, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, aşağıdaki bilgilerin tamamının yer aldığı bilgilendirme

                        formunun verilmesi suretiyle, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim vasıtasına uygun bir şekilde bilgilendirilir.
      a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
      b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
      c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
      d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
      e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
      f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
      g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
      h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
      ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,
      j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
         (Ek: 9/10/2007-26668 RG; Yön., m. 2 ) Sözlü iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca satıcı veya sağlayıcının, kimliğini ve

         görüşmenin ticari amacınıher görüşmenin başında tüketiciye açık bir biçimde bildirmesi zorunludur.
 

    Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması


    Madde 6 - ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgilendirme formunun, sözleşmenin kurulmasından

                        önce tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda

                        yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan,

                        hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce yazılı olarak, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ise tüketici tarafından kullanılabilir

                        veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla bilgilendirme formunu tüketiciye ulaştırmak zorundadır.


   
Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar


   
Madde 7 - ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Mesafeli sözleşmenin, tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri

                        taşıyıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur.


   
Sözleşmede;

 
    a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
    b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
    c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
    d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
    e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
    f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
    g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
    h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
    ı) Peşinat tutarı,
    j) Ödeme planı,
    k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.


   
Cayma Hakkı


    
Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk

    üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.
    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
    Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.
    Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.
    ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.
    Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
    Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü
    Madde 9- Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.
    Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür.
    ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce 5 inci maddede yer alan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan sözleşmeyi tüketiciye vermek ve 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükler dahilinde ön bilgilerin teyidine ilişkin onayı almak zorundadır. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.
    Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
    Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.
 

    Geri Ödeme

 
   
Madde 10 - Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında
    ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın
    kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
    Kapsam Dışı Sözleşmeler
 

    Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri;
    a) Banka, sigorta ile ilgili,
    b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
    c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
    d) Açık arttırma yolu ile akdedilen,
    e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
    f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence Hizmetlerini özel bir günde
    veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,
    sözleşmelere uygulanmaz.


   
Yürürlük


  
Madde 12 - Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.


  
Yürütme
 

   Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  
MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
   YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

    MADDE 1 – 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

    Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir: "j) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen

    bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye

    aynen ulaşılmasına imkan veren her türlü aracı," 


   
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

    eklenmiştir. "Tüketici, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, aşağıdaki bilgilerin tamamının yer aldığı bilgilendirme formunun verilmesi suretiyle,

    açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim vasıtasına uygun bir şekilde bilgilendirilir."
    "Sözlü iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca satıcı veya sağlayıcının, kimliğini ve görüşmenin ticari amacını her görüşmenin başında
    tüketiciye açık bir biçimde bildirmesi zorunludur."


   
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

    MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgilendirme formunun, sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciye verilmesi zorunludur.
    Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi,
    yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de en geç
    sözleşmenin ifasından önce yazılı olarak, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ise tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak
    erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla bilgilendirme formunu tüketiciye ulaştırmak zorundadır."
 

    MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
    "Mesafeli sözleşmenin, tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur."
 

   MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir."
 

   MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu
   malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce 5 inci maddede yer alan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan sözleşmeyi tüketiciye vermek
   ve 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükler dahilinde ön bilgilerin teyidine ilişkin onayı almak zorundadır. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti
   satıcı veya sağlayıcıya aittir."
 

   MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

   MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1 – 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
  5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  b) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun Kapıdan Satış Yetki Belgesi (3 adet),
  f) Satıcı veya sağlayıcının ödenmiş sermayesini gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen rapor."
 

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Belgenin geçerlilik süresi
 

 MADDE 7 – Müdürlükçe onaylanan Kapıdan Satış Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır."
 

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 MADDE 14 – Aşağıdaki satışlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
  a) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere gıda ve içeceklerin veya halkın gündelik tüketimine yönelik olan diğer malların tedarikine ilişkin satışlar,
  b) Sigorta sözleşmeleri,
  c) İşyeri dışında satışa sunulması teamül, ticari örf veya adetten kabul edilen mal veya hizmet satışları."


 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 2 – Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce Müdürlüğe müracaat
  edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir."
 

 MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

 MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Conrad Endüstriyel Ürünler İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

  A S T E C H 

Görüş ve Önerileriniz için Satis@astech.com.tr  ,  Müşteri Hizmetleri

Bu sitedeki tüm marka ve semboller sahiplerine aittir.

Astech Group WebSites : www.tvstandi.com , www.tvstandlari.com